La storia di Ania

Ania

Ania

TESTIMONIALE

Quando sono arrivato in Inghilterra, ho avuto un enorme problema con la comunicazione in inglese. Nonostante 9 anni di apprendimento a scuola in Polonia, si è scoperto che la lingua inglese usata in GB è una fiaba completamente diversa. Non capivo quasi nulla, avevo paura di parlare, avevo la barriera linguistica. La scelta è stata semplice: o lo apro e imparo' a parlare, oppure torno in Polonia. Quindi stavo cercando un corso di inglese ed è così che ho trovato Valerie. Naturalmente, c'era una domanda nella mia testa: Come la capirò? E' una donna nativa inglese che non sa parlare polacco e io non capisco l'inglese. La prima lezione, tuttavia, ha dissipato tutti i dubbi. Valeria mi ha accolto con un sorriso in casa sua e con calma, lentamente abbiamo iniziato a parlare. Passo dopo passo, lo stress è passato, e ogni lezione che ne è seguita ha costruito non solo la mia capacità di parlare inglese, ma anche la mia fiducia in me stessa. Ho imparato molte nuove parole, migliorato la mia grammatica e, soprattutto, ho imparato la corretta pronuncia. Ogni lezione era diversa, così interessante. I materiali sono sempre stati preparati prima, abbiamo usato molti libri, abbiamo parlato di lavoro, vita personale, interessi, politica, istruzione, costumi in altri paesi. Le lezioni mi hanno dato molta gioia, ne sono sempre uscito con incredibile energia e motivazione per un ulteriore apprendimento. Raccomando vivamente le lezioni di Valeria a chiunque voglia imparare l'inglese o migliorare le proprie capacità. Le lezioni con una persona che non parla la tua lingua madre sono il modo migliore per farlo. Inoltre, vi prometto che non troverete un'altra persona cordiale, amichevole e gentile come Valeria. Dopo qualche lezione, non sarà più il tuo insegnante, ma un nuovo amico inglese. 🙂

TESTIMONIAL IN POLACCO

Po przyjeździe do Anglii miałam ogromny problem z komunikacja w języku angielskim. Mimo 9 lat nauki w szkole w Polsce okazalo się, ze język angielski używany w GB to zupełnie inna bajka. Nie rozumiałam prawie nic, bałam się rozmawiać, bariera językowa rosła. Se la protesi - albo się otworze i nauczę mówić, albo wracam do Polski. Szukałam wiec kursu języka angielskiego i w w ten sposób znalazłam Valerię. W mojej głowie pojawiło się oczywiście pytanie: Jak ja ja ją zrozumiem? Przecież a rodowita Brytyjka, która nie potrafi mówić po polsku, a ja nie rozumiem brytyjskiego. Pierwsza lekcja rozwiała jednak wszystkie wątpliwości. Valeria przywitała mnie z uśmiechem w swoim domu i spokojnie, powoli zaczęłyśmy rozmawiać. Krok po kroku stres mijał. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 3.2.2.2.1. Każda następna lekcja budowała nie tylko moje umiejętności języka angielskiego, ale także pewność siebie. Nauczyłam się wielu nowych słówek, poprawiłam gramatykę i przede wszystkim nauczyłam się poprawnej wymowy. Każda kolejna lekcja była zupełnie inna, interesująca. Materiały były przygotowane zawsze wcześniej, korzystałyśmy z wielu książek, rozmawiałyśmy o pracy, życiu osobistym, zainteresowaniach, polityce, edukacji, zwyczajach w innych krajach. Lekcje dały mi dużo radości, zawsze wychodziłam z nich z nich z niesamowita energia i motywacja do dalszej nauki. Serdecznie wiecam lekcje z Valerią każdemu kto chciałby nauczyć się języka angielskiego lub poprawić swoje umiejętności. Lekcje z osobą, ktora nie mówi w Twoim ojczystym języku to najlepszy sposób, aby to zrobić. Dodatkowo obiecuje, że nie znajdziesz drugiej tak kochanej, przyjaznej i życzliwej osoby jak Valeria. Da Po kilku lekcjach a nie będzie już Twoja nauczycielka, lecz angielska przyjaciółka. 🙂

Vuoi imparare l'inglese? Clicca sul pulsante ed entra in contatto!